Bible: Mk 3:18

3:18 and Andrew, Philip, Bartholomew, 1  Matthew, Thomas, 2  James the son of Alphaeus, Thaddaeus, 3  Simon the Zealot, 4 
NET Bible Study Environment