Bible: Genesis 11:30

11:30 But Sarai was barren; she had no children.

NET Bible Study Environment